USG w resuscytacji

Ultrasonografia w resuscytacji krążeniowo oddechowej

Cele kursu:

 • Szkolenia personelu medycznego w zakresie zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania ultrasonografii „point of care”.
 • Ustandaryzowanie istniejących, wewnątrzszpitalnych jak i pozaszpitalnych protokołów postępowania w przypadku zatrzymania krążenia i sytuacji około zatrzymania krążenia.
 • Przeszkolenie kierowników i członków zespołów resuscytacyjnych do właściwego postępowania w przypadku zatrzymania krążenia u osób dorosłych.
 • Identyfikacja przyczyny, wdrożenie działań zapobiegających wystąpieniu zatrzymania krążenia u dorosłych.
 • Szkolenie personelu medycznego w zakresie umiejętności pozatechnicznych /Non Technical Skills/:

– efektywne kierowanie zespołem,
– efektywna komunikacja z zespołem,
– efektywne zarządzanie zadaniami,
– efektywna decyzyjność w stanach


Adresaci kursu:

Kurs kierowany jest do personelu medycznego /lekarz, ratownik, pielęgniarka/ zaangażowanych w opiekę nad krytycznie chorym pacjentem w stanie zatrzymania krążenia, sytuacji około zatrzymania krążenia jaki i w chwili powrotu spontanicznego krążenia.

Szkolenie nie wymaga posiadania wcześniejszej wiedzy dotyczącej badania echokardiograficznego ani ultrasonograficznego.

Kurs jest dedykowany dla osób, które pozytywnie ukończyły kurs ALS/ACLS. Wymagana jest znajomość aktualnego algorytmu postępowania.


Program kursu:

Kurs prowadzony jest w programie jednodniowym. Zajęcia prowadzone są w małych, maksymalnie 6 osobowych grupach przez Instruktorów ALS Europejskiej Rady Resuscytacji. Intensywny czas kursu obejmuje wykłady, seminaria, dyskusje, pokazy oraz symulowane przypadki kliniczne, przy wykorzystaniu żywych modeli, manekinów ALS oraz nagrań wideo.
Przygotowanie przed kursem: każdy uczestnik otrzymuje materiały do przygotowania się do szkolenia /co najmniej 3 tygodnie przed kursem/.

Od kandydata oczekuje się dobrej znajomości podstawowych jak i zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u osób dorosłych, bezpiecznej obsługi defibrylatora manualnego oraz wentylacji workiem samorozprężalnym.


POBIERZ PROGRAM


Podczas kursu uczestnik nabywa wiedzę teoretyczną oraz praktyczna w zakresie:

 • wykorzystania ultrasonografii w resuscytacji krążeniowo-oddechowej
 • uzyskania 4 standardowych projekcji w ultrasonografii przezklatkowej (TTE):
  – przyśrodkowej w osi długiej (PLAX),
  – przyśrodkowej w osi krótkiej (PSAX),
  – koniuszkowej czterojamowej (A4Ch),
  – podmostkowej (SC);
 • uzyskania projekcji w obrębie klatki piersiowej mających na celu identyfikację:
  odmy prężnej
  – płynu w jamie opłucnowej
 • wykonywania echokardiografii zgodnej z protokołem ALS: zsynchronizowanej z kontrolą tętna, ograniczając w ten sposób przerwy w uciśnięciach klatki piersiowej;
 • interpretacji obrazu: rozpoznanie potencjalnie odwracalnych przyczyn zatrzymania krążenia:
  – hipowolemia
  – odma prężna
  – tamponada osierdzi
 • komunikacji w zespole resuscytacyjnym;
 • zrozumienia pułapek i ograniczeń skoncentrowanej na zatrzymaniu krążenia ultrasonografii.

Ocena

Kursanci poddawani są ocenie ciągłej w czasie warsztatów oraz scenariuszy klinicznych.

Na zakończenie szkolenie przewidziany jest test praktyczny oraz test wiedzy teoretycznej.


Cena kursu: 1000 zł/osoba

 • cenie szkolenie ujęty jest obiady oraz przerwy kawowe,
 • dostęp do materiałów szkoleniowych.

Cena nie obejmuje:

 • zakwaterowania,
 • zwrotów kosztów podróży.

Punkty edukacyjne:

Za szkolenie “Ultrasonografia w resuscytacji” Ratownik Medyczny otrzymuje 8 punktów edukacyjnych. 


 • szkolenie prowadzone jest przez Instruktorów /ALS/ Europejskiej Rady Resuscytacji /ERC/, według aktualnych Wytycznych 2021 ERC,
 • zajęcia prowadzone w małych (6-osobowych) grupach ćwiczeniowych,
 • uczestnik otrzymuje materiały kursowe na 3 tygodnie przed kursem,
 • kurs jest zakończony zaliczeniem teoretycznym i praktycznym,